Regulamin konkursu „Zatańcz z nami” organizowanego przez Odkrywamy Idoli i Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu są: Adam Sęczkowski, właściciel serwisu i marki Odkrywamy Idoli oraz Kamila Kauc, właściciel Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna.

2. Fundatorem nagrody jest Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/odkrywamyidoli (zwanej dalej “Fanpage’em”).

II. Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat (czyli uczestnik najpóźniej w dniu poprzedzającym udział w konkursie powinien mieć ukończone 18 lat).

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Konkurs trwa od 03.12.2020 r. od godziny 10:00 do 15.12.2020 r. do godziny: 23:59.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.12.2020r. po godzinie 20:00 za pośrednictwem Fanpage’a.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

III. Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytania, na jakie zajęcia spośród powyższych chciałabyś/chciałbyś przyjść i dlaczego?

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

12. Nagrodzony komentarz i jego autor zostanie wybrany przez Komisję Konkursową w składzie:

– Adam Sęczkowski – właściciel serwisu Odkrywamy Idoli

– Kamila Kauc – właścicielka Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna

13. Nadesłane prace Komisja Konkursowa oceniać będzie pod względem: kreatywności i oryginalności.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

IV. Nagrody

15. Nagrodą główną w konkursie jest ŚWIĄTECZNY VOUCHER taneczny na jedną lekcję indywidualną z instruktorem*: pierwszy taniec, taniec towarzyski, taniec użytkowy, latin solo, ladies style, modern jazz, stretching do zrealizowania w Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna.

*Dotyczy lekcji solo, w parze i w duecie.

Ważność vouchera do 31.01.2021r.

16. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

V. Reklamacje

20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

21. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być mailem na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

23. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VI. Postanowienia końcowe

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

25. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

VII. Pozostałe postanowienia

Ponadto informujemy, że:

27. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest serwis Odkrywamy Idoli Adam Sęczkowski w osobie Adama Sęczkowskiego oraz Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna Kamila Kauc. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

28. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzcy w celu przekazania nagrody.

29. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

30. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) w przypadku zwycięzcy: także adres e-mail, adres zamieszkania i telefon

31. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail odkrywamyidoli@o2.pl.

32. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail odkrywamyidoli@o2.pl.

33. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

34. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

35. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

36. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody.

Organizatorzy: Odkrywamy Idoli Adam Sęczkowski oraz Perfect Show Szkoła Tańca & Agencja Taneczna Kamila Kauc